مجموعه ای که قصد برملا کردن هویت پنهان و چهره پلید شیعه آمریکایی دارد و در پی تفرقه افکنی . برگرفته از سایت روشنگری