ای در خدا پنهان شده ، از چشم ما پنهان مشو/ شور غریبان را ببین ، ای آشنا پنهان مشو... نماهنگ زیبای منجی با صدای محمد عبدالحسینی .