عشق به شهرت و تب خوانندگی باعث شده تا عده ای بدون هیچ ضمانت معتبری از طرف این آکادمی ها حاضر به پرداخت مبالغ هنگفتی پول شوند ...