نگهداری از حیوانات خانگی می تواند تجربه مفیدی برای کودک باشد به شرط اینکه در این مورد خود و فرزندتان به خوبی توجیه شده باشید.اگر کودک زود رنج و حساسی دارید باید از نگهداری از حیوانات خانگی بیشتر دقت کنید چرا که مرگ این حیوان می تواند ضربه روحی بدی را به فرزندتان بزند....