در این قسمت از برنامه ی آموزنده ی لذت دانایی با طیف نور آشنا خواهیم شد...