پاییز به شهر بالتازا آمده بود برگ های خشکیده به حدی زیاد شده بود که کارگرهای بی چاره توی خواب هم برگ جارو می کردندو.....