در این قسمت رالف می خواد رکورد سقوط ازاد رو بشکنه اما .....