معرفی گل سانسی ویریا یک گیاه آپارتمانی مفید برای دفع سموم آزاد در هوا در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم