اگر قصد اتراق در خارج از شهر ها و کوه ها و یا جنگل ها را دارید ابتدا محل را ارزیابی کنید و از نبود حیوانات به خصوص مارها مطمئن شوید.....