بچه ها در حال بازی کردن بر روی یخ دریاچه بودندکه یک دفعه یخ دریاچه شروع به شکستن می کنه و یکی از بچه ها به داخل آب میوفته وسرما می خوره و باید به بیمارستان بره.....