لارو بزرگ در حال جویدن آدامسه و لارو کوچولو از این کار عصبانی شده که یک دفعه زلزله میاد و.....