در این دوربین مخفی از مردم خواسته میشه که با دستشون جلوی خارج شدن آب رو از آبراه بگیرند ...