اگر صهیونیست ها که یک گروه اندک در جهان هستند بر همه چیز و همه جا مسلط شوند ، شرایط ما چگونه است؟