دانشمندان معتقدند که راههایی وجود دارد که انسان ها می توانند به انرژی های پاک ، ایمن ، نامحدود و رایگان دست یابند و ...