توضیحات بزرگان و دانشمندان در رابطه با حضور موجودات عجیب و فضایی بر روی زمین ، موجوداتی که به گفته دانشمندان بسیار هوشمند تر از موجودات زمینی هستند و حاوی پیام هایی بوده اند ...