عوامل ژمتیک نقش اساسی در ایجاد و افزایش تعداد خال ها دارد .تنها توصیه برای کاهش تعداد خال می تواند اجتناب از نور خورشید در کودکی و نو جوانی باشد.....