پینگو و دوستش تصمیم می گیرن بزرگ ترین گلوله برفی رو درست کنن اما این گلوله برفی براشون دردسر بزرگی رو درست می کنه و.....