هر چه هست از اوست . هر چه ستایش می کنیم ستایش اوست . هر چه حمد وثنا بگویید مال اوست ... کلیپ کوتاهی از بیانات امام خمینی (ره) .