تصاویر لحظاتی قبل از انفجار مین و شهادت سید مرتضی آوینی .