ای ایران ای مرز پر گهر ، ای خاکت سر چشمه هنر/ دور از تو اندیشه بدان ، پاینده مانی و جاودان ... نماهنگ ای ایران با صدای جمعی از خوانندگان خوش صدای ایران .