از رویش اولین دندان کودک باید مسواک کردن را شروع کرد و از خمیر دندان های مخصوص کودکان استفاده نمود شش دندان کودک شما دندان اصلی است و مراقبت از آنها باید مورد توجه جدی والدین قرار بگیرد و.....