لالالالایی خوابش برده بود....خواب زیبایش یک پرنده بود....رقصان پرکشیده بود توی آسمون...تا بگیرمش زود رفته بود....