پینگو دوست داره مثل دلفین شیرین کاری انجام بده بنابرین شروع می کنه به تمرین کرن اما خیلی شخته که مثل اونو کار کنه و باعث شده همه ی خونه نامرتب بشه و مادر اونو تنبیه کنه .....