یکی از زمینه هایی که می تواند جلوی پیشرفت مسلمانان را در منطقه بگیرد بحث همگرایی و تمدن جدیدی است که ممکن است به نام اسلام ایجاد شود و آن چیزی که جلوی این را می تواند بگیرد تفرقه است ...