حضرت موسی در تاریکی شب با خداوند نجوا می کرد و از خدا خواست تا یک راه حلی پیدا کند که فرشته وحی حضرت موسی را به صبر و سکوت نوید داد و .... داستان عدالت و کرامت الهی از برنامه قصه های آسمانی از شبکه قرآن و معارف سیما