ارتباط قلبی امام با شیعیان خیلی فراتر از یک ارتباط عاطفی و یک گفتگوی ذوقی است / صحبت های حجت الاسلام پناهیان در مورد چگونگی ارتباط قلبی امام و شیعیان