آسیب های زانو می تواند منجر به شکستگی استخوان ها، پارگی رباط های طرفی زانو و رباط های صلیبی زانو و حتی پارگی مینیسک های زانو شود و......