مفصل لگن که یک مفصل با حرکات فراوان می باشد تحت تاثیر بیماری های مختلف مثا آرتروز و یا صدمات ممکن است تخریب شود فقط در تخریب های پیشرفته مفصل لگن لازم است با کمک تکنیک های پیرفته ی جدید این مفصل تعویض شود