پوشب شده و پونی خوابیده از طرفی مریخی قراره بیاد و سوخت موشک سوپر پونی رو بدزده تا اینکه زمین رو تسخیر کنن تا اینکه....