شدت باد در نروژ باعث شده تا مردم در رفت و آمد با مشکل مواجه شوند ...