پنجره ها بازه قمری به پروازه...با ساز جادویش مشغول آوازه...گل روی گلدونه باغچه چه خندونه...تو سفره نه نه جون پونه و ریحونه.....