دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد ، به زیر آن درختی رو که او گل های تر دارد/ نه هر کلکی شکر دارد ، نه هر زیری زبر دارد ، نه هر چشمی نظر دارد ، نه هر بحری گوهر دارد .... نماهنگ الا یا ایها الساقی با صدای شهرام ناظری