خلاقیت بی نظیر و خیره کننده نشنال ژئوگرافیک که با تلفیق تکنولوژی واقعیت افزوده در یک مرکز خرید بازدیدکنندگان و مخاطبان را به حیرت واداشت ...