نوجوان حنفی مذهب که به سرطان استخوان مبتلا بود از زاهدان به جمکران می آید و با توسل به امام زمان، شفا پیدا می کند و سپس شیعه می شود ... / بخش دوم مستند تشرف به تشیع