یکی دیگر از مسائل اختلافی که میان وهابیت و اهل اسلام وجود دارد مساله توسل و حاجت خواهی و درخواست دعا از اولیاستآ آنان از جهتی اشکال داشتند که مردگان نمی شنوند و رابطه با آنها تا قیامت قطع است ولی از جهت دیگر نیز آنان اشکال دارند و آن اینکه اساسا حاجت خواستن از اولیا بر فرض که بشنوند شرک است