یک روز کاری دیگه شروع شد باب خوشحال بود از این روز کاری و اما اختاپوس بازم با دلخوری بیدار شد اختاپوس فردا کنسرت داره و می خواد سوی سالن بترکونه در این حال باب و اختاپوس وارد یه ماشین می شن که اونها رو با هم ترکیب می کنه و......