مدرسه تعطیل میشه و بچه ها خوشحال به خونه می رن مادر پینگو در حال نظافت خونه شده وخیلی خسته شده و کمک می خواد اما پینگو میره بازی