پدر بزرگ توی وسایل قدیمی می گرده و یک تیر و کمان قدیمی پیدا می کنه و به پینگو زنگ می زنه که بیاد و تیر و کمان رو بهش بده و بازی کنه ......