مول در حال رسیدگی به باغچه ی قشنگش بود که چند تا خرگوش کوچولو رو با ماما نشون می بینه مه با هم سرود می خونن مول از اونها پذیرایی می کنه و .....