موش کوچولو برای تفریح و جمع کردن توت فرنگی به جنگل می ره در راه عکس یه زندانی فراری رو می بینه که حیوانات جنگل رو اذیت می کنه همین طور که در حال جمع کرد ن توت فرنگی می شه....