کلیپی از حضور مهدی مهدوی کیا و علی ضیا بر مزار مرحوم ناصر حجازی و هدیه پیراهن شماره 17 فرشاد پیوس برای امور خیریه ...