دو مرد مسافر در خواب بودن که در خواب می بینن که پولدار شدن اما وقتی بیدار می شن میبینن همه چیز خواب بوده پس تصمیم می گیرن خواب خودشون و به واقعیت تبدیل کنن پس خودشون رو به شکل راهزن در میارن و ......