بخش پنجم از برنامه راز با موضوع بررسی فتاوای علمای وهابی از جمله ابن تیمیه و تفاوت های عمیق عقاید وهابی ها با اهل تسنن