باب و ستاره در حال بازی کردن بودند که یک کرم کوچولو پیدا می کنن و تصمیم می گیرن تا زمانی که کرم خانوادش رو پیدا کنه پیش خودشون نگهش دارن پس اونو به خونه می برن و .....