مادر پینگو رو صبح زود بیدار می کنه که صبحانه بخوره و توشه ای برای اون میزاره که به سفر بره پینگو با چشم گریان از همه خداحافظی می کنه و.....