پینگو و داداشش داشتن با بادبادک بازی می کردن که یهو بادبادکشون روی پشت بام گیر می کنه و اونا نمی تونن بادبادک رو پایین بیارن بع ناچار از پدر کمک میخوان اما....