مادر پینگو و برادرش رو تنها می زاره و برای خرید بیرون می ره پینگو و داداش کوچولو تصمیم می گیرن پاپ کرن درست کنن اما.....