دلفین به دنبال پینگو اومده و ازش می خواد با هم به بازی برن اما یه بازی جدید.پینگو کیسه ی آب گرم مادرش رو از زیر پتو میاره تا با اون بازی کنه و.....