مادر پینگو ملحفه ها رو شسته و با کمک پینگو پهن می کنه اما وقتی مادر به خونه می ره باد شروع به وزیدن می کنه و پینگو یه فکری به ذهنش می رسه که یکی از ملحفه ها رو به عنوان بادبان اسکیتش استفاده کنه و....