عبدالمحمد آیتی پژوهشگر، نویسنده و مترجم معاصر در حوزه فلسفه، تاریخ و ادب فارسی و عربی بود. این مستند به بخشی از زندگی استاد عبدالمحمد آیتی و معرفی آثار وی می پردازد. / بخش دوم